آخرین قیمت سکه و طلا
دکه روزنامه و نشریات
وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : شنبه 13 دى 1393 ساعت 13:04   |   کد مطلب: 11996
 دستورالعمل جذب منابع انسانی در شرکت پالایش نفت تهران TR-IMSW-1453
به منظور انتخاب نیروي انسانی مستعد و کارآمد و ایجاد شرایط و فرصت هاي برابر استخدام براي کلیه متقاضیان واجد شرایط و تحقق شایسته گزینی مبتنی بر اصول و معیارهاي شغلی با رویکرد پرهیز از استخدام خارج از فضاي رقابتی و تاکید بر رعایت فرایند نظام مند ورود به شرکت پالایش نفت تهران در راستاي هدف مشروحه ذیل، ضوابط و معیارهاي انتخاب و استخدام نیروي انسانی به شرح این مجموعه تدوین می گردد :
 •  بکارگیري نیروي انسانی شایسته متناسب با شرایط احراز سمت هاي منظور شده براي جذب نیروي انسانی جدید از طریق انتخاب بهترین ها.

  2-1 برقراري عدالت در سنجش علمی کلیه داوطلبان خدمت در شرکت، بمنظور انتخاب افراد واجد شرایط متناسب با نیازمندي هاي استخدام.

2- دامنه کاربرد :

 • دامنه کاربرد این دستورالعمل شرکت پالایش نفت تهران می باشد.

3- مسئولیت :

 • مسئولیت اجراي این دستورالعمل بر عهده کارگروه جذب شرکت پالایش نفت تهران می باشد.

4- اجرا :

 • ویژگی هاي نیروي انسانی مورد نیاز که از سوي طرح و برنامه ریزي نیروي انسانی مدیریت اداري و آموزش با هماهنگی ادارات مربوطه اعلام می شود می بایستی بر حسب ضرورت هاي شغلی در ابعاد ذیل مشخص و معین شده باشد.

  1- دانش: شامل، سطح، رشته/گرایش تحصیلی، اطلاعات تخصصی و مرتبط، گواهینامه هاي تخصصی لازم و سایر آموزش هاي ویژه.

  2- مهارت هاي ویژه شغلی: منطبق با استاندارد هاي لازم و داشتن تجربه در مشاغل ویژه .

  3- استعدادها و توانایی هاي ذهنی ، ادارکی و شناختی : شامل استعداد ریاضی، فنی استعداد هوشی.

  4- ویژگی هاي شخصیتی و رفتاري : شامل علایق، ارزش ها، نگرش ها، مهارت هاي اجتماعی و دیگر ویژگی هاي مرتبط با شغل.

  5- ویژگی هاي اعتقادي : شامل اخلاقی و سیاسی بر اساس معیارهاي گزینشی.
  آزمون هاي استخدامی بر اساس مجوزهاي صادره از طرف هیات مدیره و شرایط ذکر شده در آن از طریق مراکز برگزار کننده آزمون( دانشگاه ها و مراکز علمی) برگزار می شود. مجوزهاي ماخوذه می بایستی بر اساس تعداد افراد مورد نیاز، مقطع، رشته/ گرایش تحصیلی و سایر ویژگی هاي اعلامی در قسمت کلیات با تائید مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره اخذ گردد.
  چنانچه در هریک از مراحل استخدام مشخص شود که داوطلب مدارك خلاف واقع ارائه نموده است، ادامه فرایند جذب وي متوقف خواهد گردید.

        شرایط عمومی داوطلبان جذب : 

 • حداکثر سن براي ورود به آزمون جذب انبوه براي مقطع دیپلم 23 ، کاردانی 26 ، مقطع کارشناسی 30 سال و کارشناسی ارشد و بالاتر 34 سال می باشد.

  1- مدت زمان خدمت سربازي به حداکثر سن داوطلب اضافه می گردد.

  2- مدت سابقه کار داوطلبانی که تجربه کاري مفید و مرتبط با شغل مورد نیاز را داشته باشند در صورت پرداخت حق بیمه با تشخیص و تائید کمیته جذب شرکت به حداکثر سن داوطلب اضافه می گردد.

  3- نیروي انسانی مورد نظر علاوه بر داشتن شرایط عمومی جذب، بایستی از سلامت جسمی، و اعتقاد به نظام مقدس جمهوري اسلامی و اصول قانون اساسی برخوردار باشد.

  4- نیروها براساس قانون کار جذب شده و قرارداد آن ها با شرکت به صورت قرارداد موقت(مدت معین) می باشد و تعیین حقوق مطابق دستورالعمل حقوق و دستمزد شرکت انجام می پذیرد.

  5- جذب افراد داراي معافیت پزشکی در کلیه واحدهاي عملیاتی مجاز نبوده و در سایر واحدها پس از بررسی و اعلام نظر توسط مرکز طب صنعتی و در صورت انطباق با شرایط شغل امکانپذیر می باشد.

        مدرك تحصیلی و معدل داوطلبین جذب : 

 • حداقل معدل داوطلبین جذب براي دیپلم و فوق دیپلم 13 ، لیسانس 14 و فوق لیسانس 15 با رعایت سایر قوانین مربوطه می باشد.

  1- مدارك دانشگاهی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري.

  2- براي داوطلبین دیپلم/لیسانس/فوق الیسانس شاغل تمام وقت در شرکت، به ازاء هر سال سابقه 2/. نمره و حداکثر یک نمره در شرایط معدل فوق تقلیل داده می شود.

  3- متقاضیان استخدام بایستی با آخرین مدرك تحصیلی اخذ شده در آزمون استخدامی شرکت نمایند. بدیهی است در صورتی که در هر یک از مراحل استخدام مشخص شود، فرد داراي مدرك تحصیلی بالاتر با تاریخ اخذ قبل از آزمون بوده، ادامه سایر اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع استخدام منتفی خواهد شد.

  4- جهت تصدي مشاغل در بخش هاي فنی و عملیاتی دیپلم پذیر صرفا دیپلمه هاي رشته هاي ریاضی فیزیک، تجربی، کار ، دانش و آموزشگاه هاي فنی و حرفه اي در رشته هاي فنی مرتبط با شغل می توانند شرکت نمایند.

         اعضاي کارگروه جذب نیروي انسانی : 

 • 1- نماینده مدیر عامل

  2- مدیر عملیات

  3- مدیر اداري و

  4- مدیر اداري و آموزش (رئیس کارگروه)

  4- رئیس تامین و برنامه ریزي نیروي انسانی (دبیر کارگروه)

  5- رئیس اداره متقاضی نیروي انسانی

  6- رئیس امور کارکنان

  7- رئیس اداره آموزش

          انواع روش هاي جذب منابع انسانی :

 • جذب نیروي انسانی از طریق یکی از روش هاي ذیل با اخذ مجوز از هیات مدیره و با رعایت کلیه شرایط بندهاي 6 و 7 این دستورالعمل و پس از طی مراحل استخدام مندرج در بند 8 صورت می پذیرد.

        جذب انبوه : 

 • جهت تامین نیروي انسانی واجد شرایط و با در نظر گرفتن حداقل تعداد مورد نیاز به میزان 50 نفر و با هدف برقراري شرایط مساوي جذب براي کلیه متقاضیان واجدالشرایط و انتخاب شایسته ترین نفرات بر اساس مراحل استخدام اقدام می گردد. واحد برنامه ریزي نیروي انسانی مدیریت اداري و آموزش موظف است سالیانه نیازمندي نیروي انسانی را به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی استخراج نموده تا موضوع در کمیته جذب نیروي انسانی مطرح و در صورت تائید نسبت به اخذ مجوزهاي لازم جهت برگزاري آزمون و سایر مراحل اقدام گردد.

        جذب موارد خاص :

 • بنا به ضرورت و نیاز شرکت، افراد با تجربه و داراي توانائی ، مهارت و ویژگی هاي خاص براي سمتی معین یا خدمات مشاوره اي براساس ضوابط ذیل جذب می شوند.

  به منظور جذب این افراد، ضمن ارائه توجیهات، مدارك مستند، بررسی صلاحیت فنی توسط اداره متقاضی، موضوع در کمیته جذب نیروي انسانی مطرح و پس از بررسی و اعلام نظر کمیته جذب، با تائید مدیر عامل و تصویب هئیت مدیره اقدام می گردد.

        جذب نیروهاي انتقالی :

 • در مواردي که لازم باشد افرادي با تجربه از شرکت هاي دیگر جذب شوند، موضوع انتقال کارمند در کمیته جذب نیروي انسانی مطرح و پس از مصاحبه و موافقت کارگروه و با تائید مدیر عامل، در خصوص جذب آن ها اقدام لازم صورت می پذیرد.

 

         مراحل انتقال کارکنان به شرکت هاي دیگر(کاریابی) :

 • در مواردي که کارکنان درخواست انتقال به خارج از شرکت داشته باشند، موضوع انتقال آن ها پس از موافقت رئیس مربوطه در کارگروه جذب نیروي انسانی مطرح و در صورت موافقت کارگروه و با تائید مدیر عامل فرآیند انتقال صورت می پذیرد.

 

        مراحل استخدام :  

 

 • پس از انجام مراحل تأیید نیاز نیروي انسانی و صدور مجوز استخدام توسط هیئت مدیره شرکت( با ذکر کلیه شرایط و اطلاعات مربوطه) اقدامات لازم به ترتیب ذیل صورت می پذیرد.

  1- درج آگهی جذب در روزنامه کثیرالانتشار و در صورت لزوم اطلاع رسانی از طریق دیگر رسانه هاي عمومی.

  2- برگزاري آزمون کتبی.

  3- انجام مصاحبه فنی تخصصی و ارزیابی روانشناختی.

  4- انجام مراحل گزینش، طب صنعتی و سوء پیشینه.

  تعیین نحوه هماهنگی در برگزاري آزمون ها و نظارت بر کلیه مراحل آن و ارزیابی نتایج توسط مدیریت اداري و آموزش شرکت صورت می گیرد.

        مراحل، محتواي آزمون ها و ارزیابی :  

 • جهت تعیین سطح معلومات عمومی، هوش، پایه و دانش فنی و ارزیابی روانشناختی داوطلبان در مقاطع مختلف تحصیلی، آزمون علمی(اعم از کتبی و مصاحبه) به شرح ذیل به عمل می آید.

        آزمون کتبی :

 • از کلیه داوطلبان استخدام در مقاطع تحصیلی دیپلم، کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد آزمون کتبی در زمینه هاي ادبیات فارسی، کامپیوتر، زبان انگلیسی هاي ، هوش عمومی و هوش هیجانی و دروس تخصصی مرتبط با مقطع و رشته تحصیلی(حسب مورد) به عمل می آید.

 

        امتیازات آزمون کتبی :

 • امتیاز هر یک از دروس آزمون کتبی در کلیه مقاطع 100 و معدل آنها بعنوان نتیجه امتیاز آزمون کتبی محسوب می شود.

  تبصره 1- براي ورود به مرحله بعد، معدل کل آزمون علمی داوطلب باید حداقل 60 بر مبناي 100 باشد.

  تبصره 2- تعداد نفرات انتخاب شده در مرحله آزمون کتبی، دو برابر تعداد کل مورد نیاز خواهد بود و افراد داراي بالاترین امتیاز به ترتیب، براي ورود به مراحل بعدي انتخاب
  می شوند.

  تبصره 3- در موارد خاص که تعداد پذیرفته شدگان در مرحله آزمون کتبی کمتر از حد نصاب لازم براي مرحله بعد باشد می توان حداقل 60 % میانگین امتیازات نفرات اول تا سوم هر رشته در آن آزمون را براي ورود به مرحله بعد ملاك عمل قرارداد.

 

         آزمون ارزیابی روانشناختی :

 • هدف از انجام آزمون فوق، تشخیص سلامت روان و تناسب ویژگی هاي رفتاري ، شناختی و شخصیتی فرد با ویژگی هاي شغل مورد نظر و همچنین تشخیص میزان سازگاري عمومی فرد با انواع فعالیت هاي حرفه اي و محیط سازمانی می باشد. آزمون هاي فوق شامل آزمون روانشناختی شخصیت، نگرش و ارزش ها می باشند. که ترجیحا توسط خدمات روانشناسی صنعتی / سازمانی مرکز سلامت کار شرکت به صورت کتبی، شفاهی و مصاحبه بر اساس استانداردهاي موجود انجام خواهد شد. در آزمون روانشناختی داوطلب از بعد سازگاري روانشناختی، چگونگی تعاملات و مهارت هاي اجتماعی و مهارت هاي مقابله اي، ارزیابی می گردد و نتایج بدست آمده بدون توجه به نتیجه آزمون کتبی مورد بررسی قرار گرفته و بصورت مقایسه شایستگی متقاضی با شرایط شغل ارائه می گردد و در صورت عدم موفقیت در ارزیابی روانشناختی، سایر موارد استخدامی متوقف و عدم تائید اعلام می گردد. لازم بذکر است خلاصه شرح مشاغل /گروه هاي شغلی مورد نظر می بایستی قبلا در اختیار روانشناس مصاحبه کننده قرار گیرد.

 

        مصاحبه فنی و تخصصی :

 • ملاك ورورد به مرحله مصاحبه فنی و تخصصی موفقیت در ارزیابی روانشناختی می باشد (ملاك ورود به مرحله ارزیابی روانشناختی کسب حداقل 60 امتیاز از 100 امتیاز آزمون کتبی می باشد) .
  هدف از مصاحبه مذکور ارزیابی فعالیت ها و تجارب مرتبط کاري با شغل و رشته تحصیلی، بررسی توانمندي ها و قابلیت هاي فرد در رابطه با دانش فنی و تخصصی و دیگر مهارت هاي متقاضی می باشد.
  مجموع امتیازات این بخش 100 خواهد بود. کسب حداقل 40 درصد امتیاز این مرحله جهت انتخاب در ردیف قبول شدگان الزامی و امتیاز کمتر از آن بمنزله عدم پذیرش نهایی متقاضی می باشد.
  افراد داراي سابقه و تجربه مفید و مرتبط با شغل مورد نظر از امتیاز ویژه برخوردار خواهند شد. این امتیاز به ازاء هر سال تجربه در داخل صنعت نفت 2% و حداکثر 20 % و به ازاء هر سال تجربه مرتبط در خارج از شرکت 1% حداکثر %10 کل امتیاز کسب شده در مصاحبه تخصصی به امتیاز داوطلب افزوده خواهد شد .

 

        ترکیب گروه مصاحبه کننده :

 • این گروه حدالامکان بایستی در هر نوبت استخدام تا پایان مرحله مصاحبه ثابت و متشکل از افراد ذیل باشند:

  1- مدیر اداري و آموزش (رئیس کارگروه) .

  2- رئیس تامین و برنامه ریزي نیروي انسانی (دبیر کارگروه) .

  3- رئیس اداره متقاضی نیرو .

  4- كارشناس خبره با مدرك تحصیلی مرتبط داراي حداقل 10 سال سابقه کار .

  5- کارشناس اداره HSE .

  6- کارشناس خبره روانشناس صنعتی سازمانی .

  7- رئیس اداره آموزش .

  تبصره  :  خلاصه شرح مشاغل / گروه هاي شغلی مورد نظر بایستی قبلا در اختیار گروه مصاحبه کننده قرار گرفته باشد.

 

        انتخاب پذیرفته شدگان : 

 • نفرات انتخاب شده در مرحله آزمون علمی، براساس جمع امتیازات کسب شده در آن آزمون ، مصاحبه تخصصی و امتیازات ویژه بر اساس جدول ذیل در صورت موفقیت در ارزیابی روانشناختی و طب صنعتی به ترتیب امتیاز در فهرست منتخبین قرار می گیرند.

 

        اولویت هاي ویژه در استخدام منابع انسانی : 

 • افراد ذکر شده در جدول ذیل درصورت شرکت در آزمون هاي استخدامی از امتیازات ویژه مندرج در جدول برخوردار خواهند شد. امتیازات پیش بینی شده در جدول صرفاً براي یکبار در مرحله آزمون علمی (کتبی) یا در مرحله مصاحبه تخصصی (هرکدام که به نفع داوطلب باشد) به نتیجه امتیازات کسب شده فرد اضافه می گردد.

 

ردیف واجدین شرایط اولویت امتیاز اولویت
1 فرزندان شهدا،آزادگان(با حداقل 2 سال اسارت) جانبازان از کار افتاده کلی ( حالت اشتغال ) و 66 % و بالاتر 20درصد از کل امتیاز کسب شده
2 آزادگان به ازاء هر یکسال اسارت 2 درصد ، حداکثر 20 درصد از کل امتیاز کسب شده
3 جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به ازاء هر 5 درصد جانبازي 3 درصد ، حداکثر 20 درصد از کل امتیاز کسب شده
4 رزمندگان به ازاء هریک ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه 1 درصد از کل امتیاز کسب شده ( حداکثر 20 درصد )
5 خانواده شهدا ( همسر ، برادر و خواهر ) براي همسر شهید 12 و براي برادر و خواهر شهدا 8 درصد از کل امتیاز کسب شده
6 فرزندان کارکنان از کارافتاده و یا فوت شده ناشی از کار شرکت 12درصد از کل امتیاز کسب شده
7 فرزندان کارکنان ( بازنشسته ، شاغل ، از کار افتاده کلی دائم و فوت شده عادي ) شرکت 10درصد از کل امتیاز کسب شده
8 افراد بومی بومی شهر یا روستاهاي اطراف محل خدمت 15 % و بومی استان محل خدمت 10 درصد امتیاز کسب شده

 

 

        گزینش : 

 • جهت اعمال ضوابط و معیارهاي قانونی در انتخاب افراد اصلح، برابر ظرفیت استخدامی، افراد پذیرفته شده در مراحل جذب را بهمراه نمرات اخذ شده در هر مرحله به هسته گزینش معرفی می شوند. هسته گزینش موظف است بر اساس برنامه زمانبندي یا در مدت زمان قانونی پیش بینی شده در مقررات قانون گزینش ، نسبت به اعلام نتایج اسامی پذیرفته شدگان اقدام نماید.

 

        طب صنعتی : 

 • کلیه پذیرفته شدگان مراحل فوق جهت معاینات طب صنعتی به مرکز سلامت شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران معرفی می گردند. همزان با معاینات طب صنعتی، آزمایش عدم اعتیاد بعمل می آورد و در صورت مثبت بودن تست اعتیاد و یا عدم تائید طب صنعتی مابقی مراحل استخدام متوقف خواهد گردید.

 

        مسئولیت اجرا یی مراحل آزمون و ارزیابی : 

 • تعیین نحوه هماهنگی در برگزاري آزمون ها و نظارت بر کلیه مراحل آن توسط مدیریت اداري و آموزش صورت خواهد گرفت. نظارت بر کلیه مراحل فرایند آزمون و مصاحبه توسط اداره آموزش با توجه به این دستورالعمل انجام می گیرد.

 

        رسیدگی به شکایت ها : 

 • رسیدگی به شکایات شرکت کنندگان در کلیه مراحل آزمون علمی و مصاحبه توسط مدیریت اداري و آموزش انجام می شود. این دستورالعمل ، ضوابط پذیرش و استخدام نیروي انسانی شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران می باشد که پس از تصویب و ابلاغ لازم اجرا است.

 

        آموزش : 

 • پس از طی مراحل جذب افراد پذیرفته شده جهت گذراندن دوره هاي آموزشی بدو استخدام به اداره آموزش معرفی می گردند.

 

       مراحل جذب نیروهاي قرارداد موقت : 

 • 1-  معرفی متقاضیان واجد شرایط مطابق قسمت" الف" فرم بررسی شرایط جذب کارکنان قرارداد موقت به شماره TR-IMSF-03629 با تایید مدیران،روساي محترم ادارات کل و با اعلام شماره مجوز هیئت مدیره و سمت  پیشنهادي فرد و ارسال آن به مدیریت اداري و آموزش.

  2- ارسال مدارك ذیل به همراه فرم شرایط جذب کارکنان قرارداد موقت به مدیریت اداري و آموزش.

  1-2- رونوشت صفحات اول و دوم شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت متقاضی

  2-2- یک قطعه عکس

  3-2 اصل مدرك تحصیلی و گواهینامه هاي مدرك فنی .

  4-2 سوابق بیمه اي .

  3- پس از انجام مراحل فوق و دریافت مستندات ، موضوع در برنامه ریزي نیروي انسانی مدیریت اداري و آموزش بررسی و در صورت انطباق شرایط احراز و مدرك تحصیلی مطابق بند" ب " فرم بررسی شرایط جذب کارکنان قرارداد موقت به شماره TR-IMSF-03629 جهت مصاحبه فنی و تخصصی به اداره مربوطه معرفی می گردد.

  4- انجام مصاحبه فنی تخصصی براساس فرم مصاحبه فنی، تخصصی کارکنان قرارداد موقت به شماره TR-IMSF-03630 توسط کارشناسان،روساي اداره مربوطه و رییس اداره آموزش تکمیل و در قسمت "ج" فرم  بررسی شرایط جذب کارکنان قرارداد موقت به شماره TR-IMSF-03629 توسط رییس اداره آموزش و تجهیز نیروي انسانی نتیجه نهایی اعلام می گردد.

  5- جهت بررسی شرایط روحی ، روانی و جسمانی متقاضی ، موضوع از طریق امور کارکنان به مرکز سلامت کار شرکت ارسال و پس از نظر اعلام نظر پزشک طب صنعتی مراتب در قسمت "د" فرم بررسی شرایط جذب کارکنان قرارداد موقت به شماره TR-IMSF-03629 توسط رییس محترم مرکز سلامت کار درج گردیده و به همراه مستندات به مدیریت اداري و آموزش ارسال می گردد.

  6- معرفی متقاضی به گزینش پالایش و پخش جهت انجام مراحل گزینشی و پیگیري موضوع توسط امور کارکنان مطابق بند "ه" فرم بررسی شرایط جذب کارکنان قرارداد موقت به شماره TR-IMSF-03629 انجام می پذیرد.

  7- پس از طرح موضوع در کمیته جذب براساس دستورالعمل مربوطه و اخذ مجوزهاي لازم طبق بند "و "فرم بررسی شرایط جذب کارکنان قرارداد موقت ، مدیریت اداري و آموزش نسبت به معرفی افراد به ادارات مرتبط به شرح ذیل اقدام می نماید :

  الف- معرفی به اداره محترم HSE جهت شرکت در دوره هاي OSHA و اجراي سایر الزامات HSE مطابق مقررات جاري شرکت .

  ب- معرفی متقاضی به اداره محترم حراست جهت اجراي مراحل قانونی .

  ج- جهت محاسبه حقوق به امور کارکنان – واحد حقوق و دستمزد معرفی می گردد.

  د- ثبت کلیه مستندات در سیستم جامع نیروي انسانی شرکت و معرفی متقاضی به اداره مربوطه جهت اقدامات بعدي.

        مراحل جذب نیروهاي پیمانکار : 

 •  1- معرفی متقاضیان واجد شرایط مطابق قسمت" الف" فرم شماره یک (بررسی شرایط جذب پیمانکاران) به شماره TR-IMSF-03627 با تایید مدیران،روساي محترم ادارات کل و مدیر عامل یا نماینده تام الاختیار پیمانکار مربوطه و ارسال آن به مدیریت اداري و آموزش .

  2- ارسال مدارك ذیل به همراه فرم شرایط جذب پیمانکاران به مدیریت اداري و آموزش.

  1-2- رونوشت صفحات اول و دوم شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت متقاضی .

  2-2- یک قطعه عکس .

  3-2 اصل مدرك تحصیلی و گواهینامه هاي مدرك فنی .

  4-2 سوابق بیمه اي .

  3- ارسال شرح پیمان و شرح مختصري از مشاغل مورد نیاز توسط اداره متقاضی به مدیریت اداري و آموزش .

  4- پس از انجام مراحل فوق و دریافت مستندات ، موضوع در برنامه ریزي نیروي انسانی مدیریت اداري و آموزش بررسی و در صورت انطباق شرایط احراز و مدرك تحصیلی مطابق بند" ب" فرم بررسی شرایط جذب پیمانکاران به شماره TR-IMSF-03627 جهت مصاحبه فنی و تخصصی به اداره مربوطه معرفی می گردد.

  5- انجام مصاحبه فنی و تخصصی براساس فرم شماره 2( مصاحبه فنی، تخصصی کارکنان پیمانکاري) به شماره TR-IMSF-03628 توسط کارشناسان ، روساي اداره مربوطه و رییس اداره آموزش تکمیل و در قسمت "ج"  فرم بررسی شرایط جذب پیمانکاران به شماره TR-IMSF-03627 توسط رییس اداره مربوطه نتیجه نهایی اعلام می گردد .

  6- جهت بررسی شرایط روحی، روانی و جسمانی متقاضی ، فرم TR-IMSF-03247 (فرم اعلام سلامت كاركنان) از طریق اداره محترم HSE ، به مرکز سلامت کار شرکت ارسال و پس از اعلام نظر پزشک طب صنعتی مراتب در قسمت  "د "فرم بررسی شرایط جذب پیمانکاران توسط رییس محترم بهداشت صنعتی درج گردیده و بهمراه مستندات به مدیریت اداري و آموزش ارسال گردد.

  7- معرفی متقاضی به اداره محترم حراست جهتانجام مراحل اولیه دریافت عدم سوء پیشینه و سایر موارد گزینشی مرتبط با بند ه فرم بررسی شرایط جذب پیمانکاران .

  8- پس از طرح موضوع در کمیته جذب براساس دستورالعمل مربوطه و اخذ مجوزهاي لازم مطابق بند" و" فرم بررسی شرایط جذب پیمانکاران به شماره TR-IMSF-03627  مدیریت اداري و آموزش نسبت به معرفی افراد به ادارات مرتبط به شرح ذیل اقدام می نماید :

  الف- معرفی به اداره محترم HSE جهت شرکت در دوره هاي OSHA و اجراي سایر الزامات HSE مطابق مقررات جاري شرکت .

  ب- معرفی متقاضی به اداره محترم حراست جهت اجراي مراحل قانونی .

  ج- تبت کلیه مستندات در سیستم جامع نیروي انسانی پیمانکاران شرکت و معرفی متقاضی به اداره مربوطه جهت اقدامات بعدي .

5-  مستندات مرتبط :

        فرم بررسی شرایط جذب پیمانکاران : 

الف: مشخصات فردي :

 •  نام: .......................................... نام خانوادگی: ........................................... نام پدر: ....................... شماره شناسنامه: ..................................
  شماره ملی: ....................................... وضعیت تاهل : ...................... تعداد فرزندان : ............ وضعیت خدمت: ...........................................
  مدرك تحصیلی: .................................... سابقه کار: ......................... آدرس:..........................................................................................
  تلفن ثابت : ...........................................تلفن همراه : ...........................................................
  نامبرده با مشخصات ذیل جهت جذب در شغل ............................................... براساس پیمان شماره ........................................ معرفی می گردد.

  مدیر عامل شرکت پیمانکاري :                                                                                                                                        مدیر/ رئیس اداره متقاضی

 

ب : اظهار نظر اداره برنامه ریزي :

 •  اشتغال نامبرده در برابر شغل ....................بر اساس مندرجات شرح پیمان و با توجه به مدرك تحصیلی از نظر برنامه ریزي نیروي انسانی در حال حاضر بلامانع است.

  مدیر عامل شرکت پیمانکاري :                                                                                                                                       رئیس برنامه ریزي نیروي انسانی

 

ج : نتیجه مصاحبه فنی و تخصصی :

 • براساس فرم مصاحبه تخصصی(فرم شماره 2) به شماره ............................ مورخ ......................... نامبرده با کسب ................... امتیاز : ...................

  مورد تائید  .........عدم تائید ........می باشد.                                                                                                                      مدیر/ رئیس اداره متقاضی

 

 

د : اظهار نظر مرکز سلامت کار :

 • شرایط روحی ، روانی و جسمانی نامبرده بر اساس فرم اعلام سلامت کارکنان (06/ TR-IMSF –03247 ) جذب مشاراليه در شغل مذکور در حال حاضر بلامانع می باشد.

                                                                                                                                                                                 رئیس بهداشت صنعتی

 

ه : اظهار نظر اداره حراست :

 • اشتغال نامبرده بر اساس گواهی عدم سوء پیشینه به شماره .....................و رعایت سایر موارد بلامانع می باشد.

                                                                                                                                                                                  رئیس حراست

 

و: اظهار نظر  رئیس  كميته جذب :

 • بر اساس مصوبه شماره  ................ مورخ  ...................... کمیته جذب شرکت، موافقت به عمل می آید.

                                                                                                                                                                                  رئیس  كميته جذب

 

         فرم مصاحبه فنی،تخصصی کارکنان پیمانکاري : 

 

 مشخصات فردي :

تاريخ مصاحبه  : محل برگزاري:
نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد
       

 مشخصات تحصیلی :

 

مدرك تحصیلی رشته و گرایش دانشگاه تاریخ فراغت از تحصیل معدل
         

 

 مشخصات شغل :

 

عنوان شغل  شرح شغل
   

 

 شاخص هاي مورد ارزیابی مصاحبه فنی :

 

ردیف عنوان شاخص امتیاز حداکثر امتیاز
دیپلم و پایین تر فوق دیپلم و بالاتر
1 میزان مهارت در حوزه شغل پیشنهادي   30 30
2 میزان اطلاعات در خصوص رشته تحصیلی   15 20
3 میزان مهارتهاي رفتاري و ارتباطی   25 10
4 اعتقاد به رعایت الزامات HSE   20 20
5 سابقه خدمت در صنعت نفت و در شغل مشابه (به ازاي هر سال 2 امتیاز)   10 10
6 فعالیت علمی و پژوهشی (ارائه مقاله، ترجمه، تالیف، تدوین آثار)   0 10
جمع نمرات   100 100
حداقل نمره قبولی 70 می باشد.
پیشنهاد مصاحبه کنندگان:
 

 

 نتیجه ارزیابی نامبرده: مورد تائید ........ عدم تائید ........

رئیس اداره متقاضی کارشناس اول کارشناس دوم رئیس آموزش
       

 

          فرم بررسی شرایط جذب کارکنان قرارداد موقت : 

الف: مشخصات فردي :

 •  نام: .......................................... نام خانوادگی: ........................................... نام پدر: ....................... شماره شناسنامه: ..................................
  شماره ملی: ....................................... وضعیت تاهل : ...................... تعداد فرزندان : ............ وضعیت خدمت: ...........................................
  مدرك تحصیلی: .................................... سابقه کار: ......................... آدرس:..........................................................................................
  تلفن ثابت : ...........................................تلفن همراه : .................................. براساس مجوز شماره .................................................. هیئت مدیره محترم، نامبرده با مشخصات فوق جهت اشتغال در برابر سمت ...................... با پایه ...................... و شماره سمت ...................................................... معرفی می گردد.

                                                                                                                                                                                  مدیر/ رئیس اداره متقاضی

 

ب : اظهار نظر اداره برنامه ریزي :

 •  اشتغال نامبرده در برابر شغل .................... براساس شرایط احراز مندرج در سیستم جامع نیروي انسانی صنعت نفت و با توجه به مدرك تحصیلی از نظر برنامه ریزي نیروي انسانی در حال حاضر بلامانع است.
                                                                                                                                                                              رئیس برنامه ریزي نیروي انسانی

 

ج : نتیجه مصاحبه فنی و تخصصی :

 • براساس فرم مصاحبه تخصصی (پيوست) به شماره ............................ مورخ ......................... نامبرده با کسب ................... امتیاز : ...................
  مورد تائید  .........عدم تائید ........می باشد.  
                                                                                                                                                                       رئیس اداره آموزش و تجهیز نیروي انسانی

 

د : اظهار نظر مرکز سلامت کار :

 • شرایط روحی ، روانی و جسمانی نامبرده براساس فرم اعلام سلامت کارکنان (پیوست) مورد تائید مرکز سلامت کار شرکت بوده و جذب مشارالیه در سمت مذکور در حال حاضر بلامانع می باشد.

                                                                                                                                                                                 رئیس مرکز سلامت کار

 

ه : اظهار نظر گزینش:

 • اشتغال نامبرده بر اساس نامه شماره ..................... گزینش شرکت ملی پالایش و پخش با رعایت سایر موارد بلامانع می باشد
                                                                                                                                                                                  رئیس امور کارکنان

 

و: اظهار نظر رئیس كميته جذب :

 • بر اساس مصوبه شماره  ................ مورخ  ...................... کمیته جذب شرکت، موافقت به عمل می آید.

                                                                                                                                                                                  رئیس  كميته جذب

 

فرم مصاحبه فنی،تخصصی كاركنان قرارداد موقت: 

 

 مشخصات فردي :

تاريخ مصاحبه  : محل برگزاري:
نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد
       

 مشخصات تحصیلی :

 

مدرك تحصیلی رشته و گرایش دانشگاه تاریخ فراغت از تحصیل معدل
         

 

 مشخصات شغل :

 

عنوان شغل  شرح شغل
   

 

 شاخص هاي مورد ارزیابی مصاحبه فنی :

 

ردیف عنوان شاخص امتیاز حداکثر امتیاز
دیپلم و پایین تر فوق دیپلم و بالاتر
1 میزان مهارت در حوزه شغل پیشنهادي   30 30
2 میزان اطلاعات در خصوص رشته تحصیلی   15 20
3 میزان مهارتهاي رفتاري و ارتباطی   25 10
4 اعتقاد به رعایت الزامات HSE   20 20
5 سابقه خدمت در صنعت نفت و در شغل مشابه (به ازاي هر سال 2 امتیاز)   10 10
6 فعالیت علمی و پژوهشی (ارائه مقاله، ترجمه، تالیف، تدوین آثار)   0 10
جمع نمرات   100 100
حداقل نمره قبولی 70 می باشد.
پیشنهاد مصاحبه کنندگان:
 

 

 نتیجه ارزیابی نامبرده: مورد تائید ........ عدم تائید ........

رئیس اداره متقاضی کارشناس اول کارشناس دوم رئیس آموزش
       

دیدگاه شما

آخرین عناوین سایت