وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : يكشنبه 25 مرداد 1394 ساعت 12:49   |   کد مطلب: 15863
نخستین تصویری که از هر شهر در ذهن گردشگران می ماند؛ ورودی آن است، اما همدان با وجود سابقه دیرینه در شهرنشینی، ورودی های نامناسبی دارد.

به گزارش نافع، این ورودی ها چهره نامطلوبی به شهر بخشیده است.

ورودی های نا مناسب شهرستان همدان
ورودی های نا مناسب شهرستان همدان
ورودی های نا مناسب شهرستان همدان
ورودی های نا مناسب شهرستان همدان
ورودی های نا مناسب شهرستان همدان
ورودی های نا مناسب شهرستان همدان
ورودی های نا مناسب شهرستان همدان
ورودی های نا مناسب شهرستان همدان
ورودی های نا مناسب شهرستان همدان
ورودی های نا مناسب شهرستان همدان
ورودی های نا مناسب شهرستان همدان
ورودی های نا مناسب شهرستان همدان
ورودی های نا مناسب شهرستان همدان
ورودی های نا مناسب شهرستان همدان
ورودی های نا مناسب شهرستان همدان
ورودی های نا مناسب شهرستان همدان
ورودی های نا مناسب شهرستان همدان
ورودی های نا مناسب شهرستان همدان
ورودی های نا مناسب شهرستان همدان
ورودی های نا مناسب شهرستان همدان
ورودی های نا مناسب شهرستان همدان
ورودی های نا مناسب شهرستان همدان
ورودی های نا مناسب شهرستان همدان
ورودی های نا مناسب شهرستان همدان
ورودی های نا مناسب شهرستان همدان
ورودی های نا مناسب شهرستان همدان
ورودی های نا مناسب شهرستان همدان
ورودی های نا مناسب شهرستان همدان
ورودی های نا مناسب شهرستان همدان

دیدگاه شما