نمایش 1 - 1 از 1
 جبهه کارخانه انسان سازی بود جبهه کارخانه انسان سازی بود ، جنگ روحیه جوانان ما را ساخت بطوری که بعید می دانم کسی در جایی دیگر بتواند اینگونه روح جوانانمان را صیقل دهد. افتخار می کنم که مدتی هرچند کوتاه در کنار بچه های باصفا و مخلص جنگ بودم.
05/01/1397 - 14:16
اشتراک در خاطرات