نمایش 1 - 1 از 1
کتاب «پیغام ماهی‌ها» سرگذشت جنگ های نامتقارن سردار شهید حاج حسین همدانی است که نشر ۲۷ محمد رسول الله و نشر صاعقه به قلم سردار گلعلی بابایی آن را منتشر کرده است.
10/19/1397 - 16:39
اشتراک در پیغام ماهی ها