نمایش 1 - 1 از 1
مشخص نبودن زمان بهره برداری یک پروژه ملی پس از گذشت10 سال؛ تنها بیمارستان و قدیمی تویسرکان پاسخگوی مناسبی برای حوزه بهداشت و درمان بیش از 100 هزار نفر نیست، این در حالی است که بیمارستان جدید این شهرستان از سال 87 عملیات اجرایی کلید خورده بود و امروز پس از گذشت از 10 سال هنوز خبر و اطلاع دقیقی از روز و تاریخ افتتاح پروژه نیست که نیست.
04/08/1397 - 13:14
اشتراک در پروژه 10ساله