نمایش 1 - 1 از 1
ماموستا ملاهاشم نوری: امام جمعه شهر قروه با اشاره به لزوم وحدت بین مسلمین گفت: امروز حفظ نظام جمهوری اسلامی که در راستای ترویج و اشاعه اسلام ناب محمدی و در تقابل با اسلام آمریکایی در حرکت است بزرگترین معروف و وظیفه مردم کشور ماست.
09/15/1396 - 09:28
اشتراک در وحدت شیعه وسنی