نمایش 1 - 1 از 1
امروزه در برخی پست‌ها، دیگر نیازی به تخصص نیست و تنها با داشتن یک مدرک از هرنوعی می‌توانید به مردم خدمت کنید؛ مدرک کاغذ پاره‌ای بیش نیست...
07/08/1397 - 11:44
اشتراک در معاون خانم ، فرمانداری ، تخصص ، استاندار