نمایش 1 - 1 از 1
کارشناس ارشد روابط بین الملل: یک کارشناس ارشد روابط بین الملل در گفت و گو با نافع اظهار داشت: ما در بحث برجام خودمان را در شرایط پیچیده ای قرار داده ایم اما آن چیزی که مشخص است اقدامات متقابل است که باید انجام بدهیم کارهایی که موجب افزایش قدرت اتمی ما شود.
04/24/1396 - 14:21
اشتراک در فرهادیان