نمایش 1 - 1 از 1
سال 1383 بود که طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش با تهیه سندی برای آن کلید خورد؛ سندی که بر مبنای سه فرهنگ ایرانی، اسلامی-قرآنی-مذهبی و همچنین فرهنگ جهانی چیدمان شده بود.
03/23/1397 - 09:37
اشتراک در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش