نمایش 1 - 1 از 1
این آمار را مرور کنیم میانگین بارش ۳۰ ساعت منتهی به ۱۲ فروردین در استان همدان بیش از ۱۷۵ میلیمتر اعلام گردید.
01/12/1398 - 21:13
اشتراک در سل