نمایش 1 - 2 از 2
سهمیه اعلامی مدیریت شبکه برق در اعمال خاموشی‌ها با برنامه و ایجاد توازن تولید و مصرف استان همدان به شرح زیر می باشد.
04/12/1397 - 10:07
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به سهمیه اعلامی مدیریت شبکه برق در اعمال خاموشی‌های با برنامه و ایجاد توازن تولید و مصرف کشور گفت: میزان خاموشی‌های مشترکین برق استان در حداقل زمانی برنامه‌ریزی شده است.
04/12/1397 - 07:49
اشتراک در ساعات خاموشی برق