نمایش 1 - 1 از 1
گزارش رسانه های پاکستان حاکیست یک پلیس نگهبان زندان در شهر 'گوجرات' دیروز جمعه، گردن یکی از زندانیان را با ادعای بیان مطالب کفر آمیز با تبر زد.
08/17/1393 - 13:48
اشتراک در زندانبان