نمایش 1 - 2 از 2
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی، دکتر رشید حیدری مقدم را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان منصوب و از خدمات دکتر موسوی بهار در طول دوران تصدی ریاست این دانشگاه تقدیر کرد.
03/12/1398 - 07:14
رییس سازمان نظام پزشکی همدان: رییس سازمان نظام پزشکی همدان گفت: مطب پزشکان بر اساس شرایط فضای فیزیکی و کیفیت برای اولین بار در این استان رتبه بندی می شوند.
02/11/1398 - 10:00
اشتراک در دانشگاه علوم پزشکی همدان