نمایش 1 - 1 از 1
 خورشید طوس بر شهر قهاوند سایه می افکند عصر امروز 5 تن از خدام آستان قدس رضوی، به منطقه قهاوند سفر می کنند و فضای منطقه را باعطر مضجع شریف امام رضا (علیه السلام) متبرک می کنند.
06/14/1393 - 11:41
اشتراک در پرچم امام رضا علیه السلام