نمایش 1 - 1 از 1
گزارشی از برنامه جدید استراتژیست های پرده نشین دولت برای اقتصاد کشور؛ چه جریان و یا اشخاصی دولت را برای انتصاب "سینکی" به عنوان معاون بازرگانی ریاست جمهوری با اختیارت کامل تحت فشار قرار دادند؟ "یونس حسن سینکی" از اعضای مجمع روحانیون مبارز کیست و از کجا ماموریت دارد؟!
03/06/1398 - 16:08
اشتراک در معاون بازرگانی