نمایش 1 - 1 از 1
شهر سبز پایدار رویکرد برنامه های مدیریت شهری است کامران گردان: رئیس كميسيون خدمات شهري، حمل و نقل و ترافيك شوراي شهر همدان گفت: برنامه پیشنهادی این معاونت با توجه به ضروریات و نیازهای شهر تدوین شده و باید الگویی برای سایر حوزه های شهرداری باشد.
11/05/1393 - 12:46
اشتراک در مدیریت شهری