نمایش 1 - 1 از 1
حقوق بشر آمریکایی برای سیاهپوستان دولت مستکبر آمریکا که در مورد همه کشورهای دنیا، به دروغ دغدغه حقوق بشری دارد این روزها در شهرهای آمریکا سیاهپوستان را در بی عدالتی کامل میکشد و کسی هم صدایش درنمی آید.
04/09/1398 - 07:50
اشتراک در سیاه پوست