نمایش 1 - 1 از 1
احمدرضا احسانی به حکم وزیر به سمت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان منصوب شد.
04/26/1398 - 07:48
اشتراک در رئیس دانشگاه علمی ـ کاربردی فرهنگ