نمایش 1 - 3 از 3
رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد از پلمب چهار باب مغازه عرضه قلیان در این شهرستان خبر داد.
10/08/1398 - 09:19
سرپرست دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با بیان اینکه پیگیر به‌روز شدن مطالبات بهورزان در اسدآبادهستیم گفت: 88 بهورز در ۵۰ خانه بهداشت این شهرستان فعالیت دارند.
08/12/1398 - 07:30
رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از افتتاح دو مرکز خدمات جامع سلامت در اسدآباد طی هفته دولت خبر داد.
06/05/1398 - 10:02
اشتراک در دانشکده علوم پزشکی