نمایش 1 - 1 از 1
ابو علی سینا حکیم، فیلسوف، طبیب و دانشمند بزرگ ایرانی: ابو علی سینا حکیم، فیلسوف، طبیب و دانشمند بزرگ ایرانی که در جهان غرب به نام(Avicenna) و با لقب "امیر پزشکان" شناخته شده است
01/02/1398 - 13:44
اشتراک در تاریخ وتمدن