نمایش 1 - 1 از 1
مسئولین از اشتغالزایی می گویند اما واقعیت،چیز دیگری است کاهش جمعیت در استان همدان نرم اما سریع، به مرزهای خطر رسیده است.
11/17/1396 - 08:09
اشتراک در کهنسالی