نمایش 1 - 1 از 1
یادداشت با وجود تلاش دشمنان، تردد کامیون‌ها در سطح جاده‌ها به روال عادی برگشت؛ رانندگان بیدار دل و شیرمردان جاده‌های ایران با درک حساسیت‌ها، بدون ترس از جو روانی ایجاد شده از سوی دشمنان به فعالیت خود ادامه دادند.
07/09/1397 - 08:33
اشتراک در کامیون‌داران ، دشمنان ، جنگ روانی ، امنیت جاده‌ها ، روال عادی تردد