نمایش 1 - 1 از 1
به مناسبت روز جهانی سالمند منتشر شد سالمندان امروز پدران و مادران جوان دیروز ما هستند که تمام توانشان را صرف پیشرفت و ترقی ما کردند پس چه خوب است که قدر داشته هایمان را بدانیم قبل از اینکه از دستشان بدهیم.
07/09/1397 - 09:21
اشتراک در پیرمرد