نمایش 1 - 1 از 1
بانوی تاریخ ساز ایران که مورد تقدیر رهبری قرارگرفت: مربی تیم ملی تپانچه با تاکیدبه اینکه حجاب بدون دلیل و فلسفه و شناخت نه تنها نمی تواند برای جامعه مسلمان خوب باشد بلکه بعنوان یک ضد تبلیغ و ضد حجاب در جامعه می تواند بروز کند .
04/19/1397 - 11:31
اشتراک در ورزشکار زن