نمایش 1 - 1 از 1
نافع گزارش می دهد: رئیس ناظر بر امور مجتمع ها راهداری و حمل و نقل جاده اظهار داشت: مجتمع های خدماتی رفاهی که در برطرف کردن نواقص خود اقدامی نکنند تعطیل می شوند.
04/20/1396 - 23:50
اشتراک در مجتمع های خدماتی رفاهی