نمایش 1 - 1 از 1
خدمت رسانی اورژانس پیش بیمارستانی به خانم باردار در روستای محمود آباد با وجود قطع راه ارتباطی روستا صورت گرفت.
01/13/1398 - 10:54
اشتراک در مادر باردار