اشتراک در فرمانده انتظامي رزن ، سرقت ، سلگی ، دستگیری سارقان