اشتراک در فرمانده انتظامي ، باقری ، دستگیری سارق سابقه‌دار