نمایش 1 - 2 از 2
امروزه سکونت‌گاهای غیر رسمی و مناطق حاشیه‌ای شهرها بیش از هر نقطه‌ی دیگر در معرض و تهدید آسیب‌های اجتماعی می باشند.
03/22/1397 - 04:43
نماینده مردم همدان درمجلس هشتم گفت: عدم اقبال مدیران دولتی و نمایندگان مجلس باعث ابتر ماندن اجرای سند ملی توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاههاي غيررسمي شد.
11/05/1396 - 07:42
اشتراک در سکونتگاه غیر رسمی