نمایش 1 - 1 از 1
حکایت سنگ بی تدبیری مسئولان و پای لنگ معیشت مردم نانوای محله ما مرد زحمتکشی است اما این روزها حال و روز خوشی ندارد میگویند سنگ بی تدبیری مسئولان پای معیشتش را لنگ کرده است.
10/16/1396 - 08:02
اشتراک در رونق اقتصادی