نمایش 1 - 2 از 2
هر ساله عشایراستان همدان متشکل از ایلات ترک، ترکاشوند، حسنوند و جمهور بوده که با بیش از 3000خانوار و بیش از 13هزار نفر از ابتدای اردیبهشت ماه وارد مرزهای استان همدان شده و برخی در دامنه های بسیارزیبای الوند ساکن می شوند.
04/21/1397 - 12:04
طبیعت گردی را در سرزمین هگمتانه تجربه کنید: استان همدان علاوه بر پیشینه قوی فرهنگی به واسطه قرارگیری در موقعیت جغرافیایی خاص در حاشیه های شرقی زاگرس از نظر طبیعی، گردشگری و طبیعت گردی بسیار حائز اهمیت است.
01/05/1397 - 16:24
اشتراک در دامنه های الوند