نمایش 1 - 1 از 1
به اتهام تهديد و توهين به نامزد رياست جمهوري؛ دادستان شهرستان اسدآباد عليه يكي از روساي ادارات به اتهام تهديد در امر انتخابات و توهين به نامزد رياست جمهوري و مقدسات اعلام‌جرم کرد.
02/29/1396 - 00:58
اشتراک در دادستان اسدآباد