نمایش 1 - 1 از 1
محسنی اژه ای: معاون اول قوه قضائیه با اذعان به اینکه امروزمی بینیم کسانی که داعیه دار هستند با دشمنان هم دست شده اند عنوان کرد: دیروز امام ما از این ها لطمه خورد و امروز رهبری ازهمین ها خون دل می خورد.
03/14/1397 - 20:15
اشتراک در خون دل