نمایش 1 - 1 از 1
طی سالهای اخیر مدیریت شهری،همواره مشتاق به ایجاد پیوند با شهرهای خارجی به منظورروابط خواهر خواندگی بوده و در همین راستا،همدان با شهرهای کولاب تاجیکستان و ارفورت آلمان تفاهم نامه ای به منظور همکاری به امضاء رسانده است.
03/21/1397 - 08:04
اشتراک در خواهر خواندگی