اشتراک در حاجی بابایی ، آموزش و پرورش ، اقتصاد قرآنی ، اقتصاد لیبرالی