نمایش 1 - 1 از 1
نافع از استان همدان گزارش میدهد: با توجه به اینکه در حال حاضر وضعیت بیکاری در کشور ما و همچنین در استان همدان رو به افزایش است و سیر صعودی را در پیش گرفته چند سالی است که بسیج سازندگی در راستای تقویت قطب های اقتصادی در عرصه های مختلف، اشتغالزایی و تولید درون زا اقدام به ارائه تسهیلاتی کرده است.
04/29/1396 - 10:56
اشتراک در تسهیلات بسیج سازندگی