نمایش 1 - 1 از 1
"حادثه خبر نمی کند" همان جمله ای که بارها شنیده و خوانده ایم و به عینه تجربه کرده ایم که بسیاری از حوادث در شرایطی که منتظرش نیستیم و حتی آمادگی وقوع آن را نداریم اتفاق می افتد.
09/11/1396 - 08:03
اشتراک در بیمارستان بعث