اشتراک در بسیج جامعه پزشکی ، اسدآباد ، محبوبی ، ارائه خدمات در منطقه محروم