نمایش 1 - 1 از 1
اجرای طرح هجرت 10روزه دانش آموزی در کبودراهنگ مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه کبودراهنگ خبر داد: سرگزد علیرضا نوروزی گفت:طرح هجرت 10روزه دانش آموزی با حضور 100دانش آموز در سه حوزه دانش آموزی اجرا خواهد شد.
04/24/1396 - 15:01
اشتراک در اردوهای طرح هجرت