نمایش 1 - 1 از 1
نویسنده موفق نهاوندی: نویسنده موفق نهاوندی گفت: از آنجایی که آسیب‌شناسی حوزه فرهنگ در مسیر بین‌المللی شدن باید اتفاق افتد، این بین‌المللی شدن مادامی جوابگوست که بومی‌گرایی برجسته شود و متأسفانه می‌توان گفت که این لباس هنوز بر تنِ استان ما گشاد است.
07/15/1397 - 07:03
اشتراک در ادبیات داستانی ، صالحی ، جشنواره رضوی ، آسیب‌شناسی حوزه فرهنگ