اشتراک در آموزش و پرورش ، لباس فرم مدارس ، پورداوود