اشتراک در آتش‌نشانی ، بیاناتی ، عملیات ، سامانه 125